f .

Home支持我們禱告紀念


禱告紀念

若希望收到生命前線的最新資訊,並於禱告中紀念,請留下電郵地址。謝謝!

________________________________________________________________________________________________
 

生命前線有限公司是根據香港【稅務條例】第88條註冊的慈善機構,註冊編號為91/10270。

本機構所有收入均按機構章程作慈善用途。

「你們要先求祂的國和祂的義,這些東西都要加給你們了」
—[聖經.馬太福音.六章三十三節]