f .

Home支持我們成為義工


成為義工

若希望參與成為旅程或維修義工,請留下聯絡。

我們會不定期舉辦旅程義工訓練,敬請留意

________________________________________________________________________________________________
 

生命前線有限公司是根據香港【稅務條例】第88條註冊的慈善機構,註冊編號為91/10270。

本機構所有收入均按機構章程作慈善用途。

「萬軍之耶和華說:不是倚靠勢力,不是倚靠才能,乃是倚靠我的靈方能成事。」
—[聖經.撒迦利亞書.四章六節]